Hukum Idghom berdasarkan Makhroj dan Sifat

1. Idghom Mutamatsilain (sama)

  • Terjadi : Bertemunya 2 huruf yang sama Makhroj dan Sifat-nya
  • Dibaca : Huruf pertama dimasukkan ke huruf kedua, tanpa ghunnah

2. Idghom Mutaqaribain (berdekatan)